ҚАЗАҚ ТІЛІ 5 СЫНЫП ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ САБАҚ ЖОСПАР ҰМЖ 2017-2018

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5 сыныпқа арналған

«Қазақ тілі» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

Қазақ тілі 5 сынып ұзақ мерзімді сабақ жоспар ҰМЖ

 

 

  • 5-сынып:

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан

 

1-бөлім:

Мәдениет: тілжәнеқарым-қатынас

Тыңдалым және айтылым

5.1.1.1 - тірек сөздер  мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы  тақырыпты болжау;

5.1.2.1 - әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, тақырыптарға байланысты диалог,  монологтердегі (ән мәтіні, хабарлама,  жарнама, хабарландыру) көтерілген мәселені түсіндіру;

Оқылым

5.2.1.1 - мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну,  анықтау;

5.2.3.1 - хат, хабарлама,  жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;

Жазылым

5.3.1.1 - берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру;

Әдеби тіл нормалары

5. 4.1.1 - қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу;

2-бөлім:

Киіну. Сән.Талғам.

Тыңдалым және айтылым

5.1.4.1  - тірек сөздер мен жетекші сұрақтар  арқылы негізгі ойды анықтау;

Оқылым

5.2.2.1- лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер  арқылы тану;

Жазылым

5.3.2.1 - жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу; 

Әдеби тіл нормалары

5.4.2.1 - сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарына сәйкес айта білу;

3-бөлім:

Отбасылық  дәстүрлер мен мерекелер

Тыңдалым және айтылым

5.1.1.1 - тірек сөздер  мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы  тақырыпты болжау;

Оқылым

5.2.1.1 - мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну,  анықтау;

Жазылым

5.3.3.1 - сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру;

5.3.5.1 - оқылым және тыңдалым материалдары бойынша  негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін  жазу;

Әдеби тіл нормалары

5.4.1.1 - қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу;

2- тоқсан

4-бөлім:

Жануарлар әлемі мен өсімдіктер дүниесі

Тыңдалым және айтылым

5.1.1.1 - тірек сөздер  мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы  тақырыпты болжау;

5.1.6.1 - коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру; 

Оқылым

5.2.4.1 - ауызекі стильдегі мәтіндердің мазмұнын, тақырыбын және тілдік құралдарын салыстыру;

5.2.5.1 -  мәтін  мазмұнын түсінуге,  нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру;

Жазылым

5.3.2.1 - жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу; 

5.3.6.1 -  мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып, түзету және редакциялау;

Әдеби тіл нормалары

5.4.3.1 - тура және ауыспалы мағыналы сөздерді, көп мағыналы сөздер, омоним, антоним,  синонимдерді   көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану;

5-бөлім:

Бос уақыт және хобби

Тыңдалым және айтылым

5.1.2.1 -  әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, тақырыптарға байланысты диалог,  монологтердегі (ән мәтіні, хабарлама,  жарнама, хабарландыру) көтерілген мәселені түсіндіру;

5.1.5.1 - тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша  өз ойын білдіру;

0 пікірлер

Пікір қалдыру